Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00423/22102021/100942 - QX67ON8
Дата/Час: 22.10.2021 10:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612788 / 2021-05-19 / 302 / г
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Ангел Янков, обл. Разград, общ. Лозница, гр. Лозница, адрес:
Пътува до:
Получател: Ангел Янков, обл. Разград, общ. Лозница, гр. Лозница, адрес: ул.Рила 7
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: гр. Лозница - ул.Рила 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т3097АС
Километри: 0
Превозва се от: Сабри Топчев
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 0.52 пр.м³
Куб.м³ 0.52 м³
Общо: 1 бр. / 0.52 пр.м³ / 0.52 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 3.52 пр.м³ / 2.17 м³