Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/01164/22102021/175404 - JT0JCRM
Дата/Час: 22.10.2021 17:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628884 / 2021-09-03 / 1111 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Юмит Нихат Мехмед, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: Х. Ботев 73
Пътува до:
Получател: Юмит Нихат Мехмед, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: Х. Ботев 73
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - Х. Ботев 73
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8789АС
Километри: 0
Превозва се от: Неждет Алиш
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 5.2 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 5.2 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 5.2 м³