Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17148 ДГС Тутракан 06.03.2023 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП "ДГС Тутракан", представляващи транспортни средства - мотоциклети и лек автомобил Виж пълна информация
17139 ДГС Тутракан 24.01.2023 2 Лесокултурни мероприятия 16,170.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел в подотдели 7-к, 8-а, 8-к, 7-у, 4-п, 4-т, 4-у, 4-ц, 4-ч, 10-з, 10-к, 10-м с обща площ за извършване на дейността от 294 дка в горски територии държавна собственост на територията на на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2, съгласно чл.23, ал.1 и ал.2, и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
17136 ДГС Тутракан 13.12.2022 4 Лесокултурни мероприятия 18,095.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел в подотдели 7-к, 8-а, 8-к, 7-у, 4-п, 4-т, 4-у, 4-ц, 4-ч, 10-з, 10-к, 10-м, 8-г, с обща площ за извършване на дейността от 329 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 4, съгласно чл.23, ал.1 и ал.2, и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 17136 на ДГС Тутракан от 13.12.2022 е прекратена!
17137 ДГС Тутракан 13.12.2022 5 Лесокултурни мероприятия 29,786.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирано отглеждане на горски култури – дисковане на междуредия на подотдели: 7-к, 8-а, 8-к, 119-б, 119-г, 4-к, 4-л, 12-л, 12-и, 7-з, 12-г, 9-а, 9-в, 85-а, 8-и, 8-н, 12-л, 12-и, 12-м, 12-б, 22-б2, 67-б, 22-в, 21-д, 13-я, 13-ц, 115-ф, 10-д, 5-ж, 5-н, 11-з, 11-к, 16-ч, 11-л, 11-м, 11-и, 16-у, 9-ж(1), 9-з, 10-г, 10-н, 111-6, 4-о, 8-г, 8-м, 8-п, 111-5, 111-3, 77-7, с обща площ за извършване на дейността от 1935,10 дка в горски територии държавна собственост на територията на на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 5, съгласно чл.32, ал.3, т.2а). и ал.4 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
17104 ДГС Тутракан 13.09.2022 3 Лесокултурни мероприятия 13,596.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел в подотдели 119-б, 119-г, 4-к, 4-л, 12-л, 12-и, 7-з, 12-г, 9-а, 9-в и предзалесително дисковане в подотдели: 119-б, 119-г, с обща площ за извършване на дейността от 350 дка в горски територии държавна собственост на територията на на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 3, съгласно чл.23, ал.1 и ал.2, и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
17031 ДГС Тутракан 16.05.2022 2 Лесокултурни мероприятия 25,365.46 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирано отглеждане на горски култури – дисковане на междуредия на подотдели, 115-ф, 115-р, 10-д, 5-ж, 5-н, 11-з, 11-к, 16-ч, 11-л, 11-м, 11-и, 16-у, 9-ж(1), 9-з, 10-г, 10-н,111-6, 4-д,4о, 6-з, 9-е, 9-ж(2), 8-п, 8-м, 8-г, 111-3, 111-5, 5-к, 77-7,7-у, 7-з, 11-ю, 11-а1, 119-б, 119-г, 8-и, 8-н, 12-л, 12-и, 12-м, 12-б, 22-б2, 67-б, 22-в, 21-д, 13-я, 13-ц, с обща площ за извършване на дейността от 1994,10дка в горски територии държавна собственост на територията на на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2, съгласно чл.32, ал.3, т.2а). и ал.4 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
17001 ДГС Тутракан 31.03.2022 обект 1 Лесокултурни мероприятия 73,040.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” в Обект № 1 – подотдели 4-к, 4-л, 12-л, 85-а, 12-и, 7-з, 12-г, 9-а, 9-в с обща площ 166 дка. Виж пълна информация
16978 ДГС Тутракан 07.03.2022 22101 срлп,пляс,гбр,глд Добив на дървесина 42,052.08 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16922 ДГС Тутракан 22.12.2021 2201, 2202, 2203, 2204 тп, срлп, здб Добив на дървесина 140,093.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16909 ДГС Тутракан 20.12.2021 2205,2206,2207,2210,2211,2213,2214,2215 тп,срлп,ак,глд Добив на дървесина 152,525.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16913 ДГС Тутракан 20.12.2021 2208МТ,2209МТ,2212МТ срлп,цр,мжд,кдб,глд Добив на дървесина 32,683.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16879 ДГС Тутракан 09.11.2021 Обект 4 Лесокултурни мероприятия 16,693.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел, съгласно чл.23, ал.1 и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, в подотдели 12-б, 12-м, 12-л, 12-л, 8-н, 8-и, 67-б, 22-в, 21-д, 22-б2, 119-б, 119-г, 13-я, 13-ц, 115-ф на територията на ТП ДГС „Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 4. Виж пълна информация
16876 ДГС Тутракан 03.11.2021 21101 глд, ак Добив на дървесина 12,619.04 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16877 ДГС Тутракан 03.11.2021 2108 и 2109 срлп, здб, цр Добив на дървесина 7,728.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16857 ДГС Тутракан 08.10.2021 21101 глд, ак Добив на дървесина 11,955.04 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 16857 на ДГС Тутракан от 08.10.2021 е прекратена!
16855 ДГС Тутракан 30.09.2021 2108 и 2109 срлп, здб, цр Добив на дървесина 7,056.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 16855 на ДГС Тутракан от 30.09.2021 е прекратена!
16817 ДГС Тутракан 31.08.2021 обект 2 и обект 3 Лесокултурни мероприятия 126,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” в следните обекти: • Обект № 2 – подотдели 12-б, 12-м, 12-л, 12-л, 8-н и 8-и с обща площ 180 дка • Обект № 3 – подотдели 67-б, 22-в, 21-д, 22-б2, 119-б, 119-г с обща площ 132 дка Виж пълна информация
16797 ДГС Тутракан 10.08.2021 обект 2 и обект 3 Лесокултурни мероприятия 124,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” в следните обекти: • Обект № 2 – подотдели 12-б, 12-м, 12-л, 12-л, 8-н и 8-и с обща площ 180 дка • Обект № 3 – подотдели 67-б, 22-в, 21-д, 22-б2, 119-б, 119-г с обща площ 132 дка Виж пълна информация
16735 ДГС Тутракан 07.05.2021 Обект 1 Лесокултурни мероприятия 22,645.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирано отглеждане на горски култури в междуредията в подотдели: 5-к, 10-д, 10-г, 12-к, 77-7, 11-о, 13-о, 16-ю, 11-ю, 7-у, 7-з, 11-а1, 11-б, 4-о, 8-п, 4-д, 6-з, 9-е, 9-ж2, 8-м, 8-г, 111-3, 111-5, 111-6, 13-я, 13-ц, 115-ф, 10-д, 115-р, 5-ж, 5-н, 11-з, 11-к, 16-ч, 11-л, 11-м, 11-и, 16-у, 9-ж1, 9-з, 10-г, 10-н, с обща площ за извършване на дейността от 2066,60 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 1, съгласно чл.32, ал.3, т.2а). и ал.4 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
16668 ДГС Тутракан 12.02.2021 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 тп, срлп, глд, цр, кдб, мжд Добив на дървесина 131,652.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация