Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15431 ДГС Тутракан 09.08.2018 Обект 2 Лесокултурни мероприятия 113,420.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността - Пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване, с обща площ за извършване на дейността от 351 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2. Виж пълна информация
15432 ДГС Тутракан 09.08.2018 Обект 3 Лесокултурни мероприятия 8,873.15 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността – Отглеждане на горски култури в междуредията чрез мулчиране, в подотдели: 19-а, 18-в, 20-ж, 19-р, 19-н, с обща площ за извършване на дейността от 243,1 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 3. Виж пълна информация
15410 ДГС Тутракан 20.07.2018 Обект 2 Лесокултурни мероприятия 113,420.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността - Пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване, с обща площ за извършване на дейността от 351 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2. Виж пълна информация
Процедура № 15410 на ДГС Тутракан от 20.07.2018 е прекратена!
15411 ДГС Тутракан 20.07.2018 Обект 3 0 Лесокултурни мероприятия 8,873.15 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността – Отглеждане на горски култури в междуредията чрез мулчиране, в подотдели: 19-а, 18-в, 20-ж, 19-р, 19-н, с обща площ за извършване на дейността от 243,1 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 3. Виж пълна информация
Процедура № 15411 на ДГС Тутракан от 20.07.2018 е прекратена!
15383 ДГС Тутракан 29.06.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на услуга- почистване на площи-коситба на трева в орехови насаждения стопанисвани от ТП ДГС ТУТРАКАН при СЦДП-ДП Габрово” Виж пълна информация
15325 ДГС Тутракан 22.05.2018 1824,1825,1826,1827 тп, срлп, ак, здб Добив на дървесина 85,831.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан Виж пълна информация
15324 ДГС Тутракан 21.05.2018 1818МТ,1819МТ,1820МТ,1821МТ, 1822МТ, 1823МТ тп, срлп, ак,цр Добив на дървесина 69,294.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан - местни търговци Виж пълна информация
15317 ДГС Тутракан 11.05.2018 Лесокултурни мероприятия 25,472.53 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирано отглеждане на горски култури в междуредията, в горски територии, в подотдели: 7-р, 11-а1, 4-м, 13-у, 11-б, 9-г, 13-ю, 13-ч, 12-в, 62-4, 62-5,62-к, 5-м, 6-е, 8-ж, 16-х1, 5-д, 4-ж, 4-в, 21-е, 6-в, 8-з, 8-б, 7-и, 5-з, 8-в, 8-е, 13-г, 13-м, 10-о, 11-г, 7-н, 6-с, 4-а, 6-в, 6-з с обща площ за извършване на дейността от 2218,15 дка, в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 1 Виж пълна информация
15264 ДГС Тутракан 19.04.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на СЦДП-ДП-Габрово стопанисвани от ТП ДГС Тутракан, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
Процедура № 15264 на ДГС Тутракан от 19.04.2018 е прекратена!
15259 ДГС Тутракан 19.03.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДГС „Тутракан“ при СЦДП-ДП Габрово за 2018 година“ Виж пълна информация
15121 ДГС Тутракан 20.12.2017 18101, 18102, 18103 чб, срлп, цр, яв,здб,ак, мжд Добив на дървесина 121,113.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15134 ДГС Тутракан 20.12.2017 184901,184902,184903,184904 и 184905 тп,срлп, ак, гбр, кл, здб Продажба на стояща дървесина корен 355,348.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС "Тутракан", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15126 ДГС Тутракан 19.12.2017 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817 тп, срлп, кл, мжд, цр,здб, глд, ак Добив на дървесина 79,853.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане дейността извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15133 ДГС Тутракан 19.12.2017 186601, 186602, 186603, 186604, 186605, 186606, 186607, 186608, 186609, 186610, 186611, 186612, 186613, 186614, 186615, 186616 тп, срлп, кл, мжд, цр,здб, глд, ак Продажба на дървесина 297,014.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15141 ДГС Тутракан 15.12.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ДГС Тутракан ТП при „Северноцентрално държавно предприятие”ДП – гр.Габрово” Виж пълна информация
15068 ДГС Тутракан 01.11.2017 Лесокултурни мероприятия 16,836.36 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел и предзалесително дисковане в подотдели 62-к, 62-5, 62-4, 11-а1, 4-м, 9-г, 7-р, 13-у, 13-ю, 13-ч, 12-в, 11-б, 5-к, 11-ю, 8-ж, 8-е, 8-в, 8-б и 7-и с обща площ за извършване на дейността от 490 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 5. Виж пълна информация
15000 ДГС Тутракан 29.08.2017 Лесокултурни мероприятия 4,416.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Отглеждане на горски култури в междуредията чрез мулчиране в подотдели: 110-г, 110-д, 110-е, 110-ж, 110-и, 110-з2, 110-з, с обща площ за извършване на дейността от 220,8 дка в горски територии общинска собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово, предадени за стопанисване от Община Тутракан на ТП ДГС Тутракан съгласно договор № ПО-07-76 от 10.09.2015 г. в Обект № 4. Виж пълна информация
14968 ДГС Тутракан 22.08.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на СЦДП-ДП-Габрово стопанисвани от ТП ДГС Тутракан, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
Процедура № 14968 на ДГС Тутракан от 22.08.2017 е прекратена!
14981 ДГС Тутракан 11.08.2017 Търгове по Закона за държавна собственост 27,825.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи: фуражна пшеница, реколта 2017г., количество: 105 тона Виж пълна информация
Процедура № 14981 на ДГС Тутракан от 11.08.2017 е прекратена!
14970 ДГС Тутракан 10.08.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 29,176.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на агротехнически услуги – оран, дисковане, култивиране, сеитба, валиране, торене, пръскане и жътва на земеделски култури в земеделски земи собственост на ТП ДГС ТУТРАКАН при СЦДП-ДП Габрово за стопанската 2017-2018год.” Виж пълна информация
Процедура № 14970 на ДГС Тутракан от 10.08.2017 е прекратена!