Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15931 ДГС Тутракан 08.10.2019 19001 срлп Продажба на дървесина 13,283.11 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
Процедура № 15931 на ДГС Тутракан от 08.10.2019 е прекратена!
15923 ДГС Тутракан 26.09.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на застрахователни услуги за застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука на местата в МПС” на 9 бр. служебни моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово – ТП Държавно горско стопанство Тутракан Виж пълна информация
15828 ДГС Тутракан 19.06.2019 2 Лесокултурни мероприятия 68,640.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в подотдели: 11-з, 11-к, 9-е, 9-ж2, 6-з, 8-г, 67-б, с обща площ за извършване на дейността от 176 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране Виж пълна информация
15833 ДГС Тутракан 19.06.2019 194905, 194906, 194907, 194908 срлп, ак Продажба на стояща дървесина корен 171,003.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС "Тутракан" Виж пълна информация
15826 ДГС Тутракан 10.06.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, собственост на ДГС Тутракан ТП при „Северноцентрално държавно предприятие”ДП – гр.Габрово Виж пълна информация
15827 ДГС Тутракан 10.06.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на услуга- почистване на площи-коситба на трева в орехови насаждения стопанисвани от ТП ДГС ТУТРАКАН при СЦДП-ДП Габрово” Виж пълна информация
Процедура № 15827 на ДГС Тутракан от 10.06.2019 е прекратена!
15785 ДГС Тутракан 28.05.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, собственост на ДГС Тутракан ТП при „Северноцентрално държавно предприятие”ДП – гр.Габрово Виж пълна информация
Процедура № 15785 на ДГС Тутракан от 28.05.2019 е прекратена!
15778 ДГС Тутракан 23.05.2019 Лесокултурни мероприятия 29,961.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирано отглеждане на горски култури в междуредията в горски територии в подотдели: 5-к, 10-д, 10-г, 12-к, 77-7, 11-о, 13-о, 16-ю, 11-ю, 7-у, 7-з, 79-б, 7-р, 11-а1, 4-м, 13-у, 11-б, 9-г, 13-ю, 13-ч, 12-в, 13-г, 13-м, 10-о, 11-г, 7-н, 6-с, 4-а, 5-м, 6-е, 8-ж, 16-х1, 5-д, 4-ж, 4-в, 21-е, 6-в, 8-з, 8-б, 7-и, 5-з, 8-в, 8-е, 6-в, 6-з, 62-4, 62-6, 4-о, 8-п, с обща площ за извършване на дейността от 2496,75 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 1, съгласно чл.32, ал.3, т.2а). и ал.4 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
15777 ДГС Тутракан 22.05.2019 196615, 196616, 196617, 196618, 196619 тп, срлп, Продажба на дървесина 498,835.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Тутракан Виж пълна информация
15774 ДГС Тутракан 21.05.2019 1920,1921,1922,1923,1924 тп, срлп, Добив на дървесина 109,763.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане извършването на добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
15775 ДГС Тутракан 21.05.2019 1916МТ,1917МТ,1918МТ,1919МТ тп, срлп, гбр,здб Добив на дървесина 73,754.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане извършването на добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
15684 ДГС Тутракан 02.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на СЦДП-ДП-Габрово стопанисвани от ТП ДГС Тутракан, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
Процедура № 15684 на ДГС Тутракан от 02.04.2019 е прекратена!
15672 ДГС Тутракан 01.03.2019 19101 и 19102 срлп, чб, цр, Добив на дървесина 59,586.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
15673 ДГС Тутракан 01.03.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДГС „Тутракан“ при СЦДП-ДП Габрово за 2019 година Виж пълна информация
15563 ДГС Тутракан 13.12.2018 1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915 тп,срлп, ак, цр, гбр, лдб, кл, глд Добив на дървесина 94,572.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен складсклад на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
15564 ДГС Тутракан 13.12.2018 19101,19102,19103 срлп,чб,цр,чдб Добив на дървесина 60,830.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 15564 на ДГС Тутракан от 13.12.2018 е прекратена!
15559 ДГС Тутракан 12.12.2018 194901,194902,194903,194904 тп,срлп,кл,ак Продажба на стояща дървесина корен 318,165.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС "Тутракан", Виж пълна информация
15489 ДГС Тутракан 15.10.2018 Обект 4 Лесокултурни мероприятия 17,188.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността - механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел в подотдели 11-ю, 5-к, 4-о, 7-з, 7-у, 8-п, 10-г, 10-д, 12-к, 11-о, 13-о, 16-ю, 21-п1, 87-у, 77-7 с обща площ за извършване на дейността от 410 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 4 Виж пълна информация
15431 ДГС Тутракан 09.08.2018 Обект 2 Лесокултурни мероприятия 113,420.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността - Пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване, с обща площ за извършване на дейността от 351 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2. Виж пълна информация
15432 ДГС Тутракан 09.08.2018 Обект 3 Лесокултурни мероприятия 8,873.15 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността – Отглеждане на горски култури в междуредията чрез мулчиране, в подотдели: 19-а, 18-в, 20-ж, 19-р, 19-н, с обща площ за извършване на дейността от 243,1 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 3. Виж пълна информация