Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15126 ДГС Тутракан 19.12.2017 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817 тп, срлп, кл, мжд, цр,здб, глд, ак Добив на дървесина 79,853.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане дейността извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15133 ДГС Тутракан 19.12.2017 186601, 186602, 186603, 186604, 186605, 186606, 186607, 186608, 186609, 186610, 186611, 186612, 186613, 186614, 186615, 186616 тп, срлп, кл, мжд, цр,здб, глд, ак Продажба на дървесина 297,014.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15141 ДГС Тутракан 15.12.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ДГС Тутракан ТП при „Северноцентрално държавно предприятие”ДП – гр.Габрово” Виж пълна информация
15068 ДГС Тутракан 01.11.2017 Лесокултурни мероприятия 16,836.36 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел и предзалесително дисковане в подотдели 62-к, 62-5, 62-4, 11-а1, 4-м, 9-г, 7-р, 13-у, 13-ю, 13-ч, 12-в, 11-б, 5-к, 11-ю, 8-ж, 8-е, 8-в, 8-б и 7-и с обща площ за извършване на дейността от 490 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 5. Виж пълна информация
15000 ДГС Тутракан 29.08.2017 Лесокултурни мероприятия 4,416.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Отглеждане на горски култури в междуредията чрез мулчиране в подотдели: 110-г, 110-д, 110-е, 110-ж, 110-и, 110-з2, 110-з, с обща площ за извършване на дейността от 220,8 дка в горски територии общинска собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово, предадени за стопанисване от Община Тутракан на ТП ДГС Тутракан съгласно договор № ПО-07-76 от 10.09.2015 г. в Обект № 4. Виж пълна информация
14968 ДГС Тутракан 22.08.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на СЦДП-ДП-Габрово стопанисвани от ТП ДГС Тутракан, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
Процедура № 14968 на ДГС Тутракан от 22.08.2017 е прекратена!
14981 ДГС Тутракан 11.08.2017 Търгове по Закона за държавна собственост 27,825.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи: фуражна пшеница, реколта 2017г., количество: 105 тона Виж пълна информация
Процедура № 14981 на ДГС Тутракан от 11.08.2017 е прекратена!
14970 ДГС Тутракан 10.08.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 29,176.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на агротехнически услуги – оран, дисковане, култивиране, сеитба, валиране, торене, пръскане и жътва на земеделски култури в земеделски земи собственост на ТП ДГС ТУТРАКАН при СЦДП-ДП Габрово за стопанската 2017-2018год.” Виж пълна информация
Процедура № 14970 на ДГС Тутракан от 10.08.2017 е прекратена!
14966 ДГС Тутракан 31.07.2017 Лесокултурни мероприятия 82,160.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършването на лесокултурни дейности –пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДГС „Тутракан”-Обект № 3, подотдели: 4-м, 5-к, 9-г, 7-р, 11-ю, 11-а1, 13-у, 13-ю, 13-ч, 79-б, 63-1 , с обща площ за извършване на дейността 268 дка Виж пълна информация
14913 ДГС Тутракан 06.07.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на услуга- почистване на площи-коситба на трева в орехови насаждения стопанисвани от ТП ДГС ТУТРАКАН при СЦДП-ДП Габрово” Виж пълна информация
14819 ДГС Тутракан 11.05.2017 176612,176613,176614,176615,176616,176617,176618,176619,176620 тп,срлп,ак,глд,мжд,цр,гбр Продажба на дървесина 130,076.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14820 ДГС Тутракан 11.05.2017 Обект № 2 Лесокултурни мероприятия 22,538.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирано отглеждане на горски култури в междуредията в горски територии в подотдели: 62-4, 62-6, 5-м, 6-е, 8-ж, 16-х1, 5-д, 4-ж, 4-в, 21-е, 6-в, 8-з, 8-б, 7-и, 5-з, 8-в, 8-е, 115-м, 4-и, 8-л, 10-ж, 12-д, 7-о, 7-х, 7-м, 6-к, 9-л, 9-д, 13-г, 13-м, 10-о, 11-г, 7-н, 6-с, 4-а, 19-а, 18-в, 20-ж, 19-р, 19-н с обща площ за извършване на дейността от 1994,90 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2 Виж пълна информация
14821 ДГС Тутракан 11.05.2017 17015,17016,17017,17018,17019,17020,17021,17022,17023,17024,17025,17026 тп,срлп,ак,глд, кл,цр,гбр Добив на дървесина 40,124.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане дейността извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
Процедура № 14821 на ДГС Тутракан от 11.05.2017 е прекратена!
14824 ДГС Тутракан 11.05.2017 17015,17016,17017,17018,17018,17019,17020,17021,17022,17023,17024,17025,17026 тп,срлп,ак,глд,цр,мжд,мх Добив на дървесина 40,124.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане дейността извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14814 ДГС Тутракан 10.05.2017 174906,174907,174908,174909,174910,174911 тп, срлп, ак, глд, пляс, мх, кгбр Продажба на стояща дървесина корен 391,884.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС "Тутракан", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14779 ДГС Тутракан 09.05.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на СЦДП-ДП-Габрово стопанисвани от ТП ДГС Тутракан, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
Процедура № 14779 на ДГС Тутракан от 09.05.2017 е прекратена!
14784 ДГС Тутракан 09.05.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на агротехнически услуги - жътва на земеделски култури в земеделски земи собственост на ТП ДГС ТУТРАКАН при СЦДП-ДП Габрово” Виж пълна информация
14812 ДГС Тутракан 27.04.2017 1766101 срлп Продажба на дървесина 13,661.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Договаряне за продажба на действително добити и налични на склад количества дървесина, добита от горски територии - държавна собственост на територията на ТП ''ДГС Тутракан'' Виж пълна информация
14793 ДГС Тутракан 12.04.2017 1766101 срлп Продажба на дървесина 13,661.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покупко-продажба на действително добити и налични на склад количества дървесина, добита от горски територии - държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан”, СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
Процедура № 14793 на ДГС Тутракан от 12.04.2017 е прекратена!
14751 ДГС Тутракан 24.03.2017 Лесокултурни мероприятия 42,190.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности –пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване- Обект 1, отдели 12-в, 11-б, 62-к, 62-5 и 62-4, с обща площ 147 дка Виж пълна информация