Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Тутракан 27.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад при ТП ДГС Тутракан през 2020 г. Ценоразпис 2020год..pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите по общини в които ще се извършва сеч през 2020 година на Територията на ТП ДГС Тутракан списък подотдели тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2020 година в Община Главиница списък подотдели главиница.pdf
ДГС Тутракан 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Тутракан.doc
ДГС Тутракан 22.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис на добита дървесина от франко временен склад в сечището на територията на ТП ДГС Тутракан Ценоразпис на дървесина от временен склад.pdf
ДГС Тутракан 22.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване при ТП ДГС Тутракан Ценоразпис-остатъци от дървесина и вършина в сечища.pdf
ДГС Тутракан 26.07.2019 Заповед Предприети мерки от ТП ДГС Тутракан за борба и ограничаване разпостранението на АЧС Заповед автомобили.pdf
ДГС Тутракан 26.07.2019 Заповед Предприети мерки от ТП ДГС Тутракан за борба и ограничаване разпостранението на АЧС Заповед за подборен лов от служители на ТП ДГС Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклод ГВКС - Тутракан 2019год. - актуализиран Doklad-GVKS-DGS-Tutrakan-aktualiziran-2019 (1).docx
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2019 година в Община Главиница Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2019 в Община Главиница.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите по общини в които ще се извършва сеч през 2019 година на Територията на ТП ДГС Тутракан Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2019 в Община Тутракан.pdf
ДГС Тутракан 16.11.2018 Документ Информация за обема на дървесината, който ТП ДГС Тутракан предоставя през 2019гоз. на търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закона за горите Информация за определените количества по чл. 38 за 2019.doc
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклад ГВКС ДГС Тутракан 2015 Доклад ГВКС ДГС Тутракан 2015.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация резюме мониторингов доклад Тутракан резюме мон план 2017.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на видове растения и животни включени в конвекцията за международна търговия със застрашени видове Index_of_CITES_Species_[CUSTOM]_2018-06-21 08_33.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Резюме на ГСП на ТПДГС-Тутракан Резюме на ГСП на ТПДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Политика на ТП ДГС-Тутракан срещу корупцията и сродни на нея явления Политика на ТП ДГС-Тутракан срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Писмо заинтересовани страни ТП ДГС-Тутракан Писмо заинтересовани страни ТП ДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация ЛСП на ТПДГС-Тутракан ЛСП на ТПДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ДГС ТУТРАКАН Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за карупция и,или кнофликт на интереси.pdf