Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДГС Тутракан

ТП Държавно горско стопанство Тутракан се намира в Северозападна Добруджа. Представлява отделни, откъснати един от друг комплекси с различна големина, пръснати сред работните земи. Формата на територията на стопанството е неправилна фигура като в посоката север – юг дължината е около 25 километра, а в посока изток – запад около 45 километра.

Релефът е хълмисто–равнинен и еднообразен като в посока север става все по–равнинен и доловете се врязват все по-слабо. Билата са разлати и често преминават в обширни плата, а те, от своя страна, преминават в равнини. Преобладават равнинните терени – 45,7 % от дървопроизводителната площ. Малка част от площта на стопанството, но с изключителна важност за стопанската дейност, включва няколко дунавски острова – о.Малък Бръшлен, част от о. Джорджеску, о.Радецки, о.Пожарево, о.Тутракан. Те са с равен терен и при високи води се заливат за продължителен период от време. Преобладават терени с надморска височина от 51 до 100 м. Ниските надморски височини, преобладаващите сенчести изложения и малките наклони на терена са предпоставка за предимно богати и по–рядко средно богати свежи месторастения.

Горската растителност е представена от три основни групи насаждения:

• естествени издънкови насаждения от сребролистна липа, цер, благун, зимен дъб, габър, глен, келяв габър, които представляват основната част от дървесните запаси

• интензивни култури от топола в ивицата между р. Дунав и дигата

• изкуствени насаждения – главно от сребролистна липа, акация, гледичия, червен дъб, полски ясен, пл.ясен,явор, шестил, черен бор, смърч.

От храстите се срещат глог, леска, дрян, бъз, шипка, трънка, птиче грозде, аморфа, капина.

Основните дървесни видове, даващи облика на естествената горска растителност, са акация, топола, сребролистна липа и цер, съставляващи над 62 % от площта. На територията на стопанството са създадени обширни комплекси широколистни култури. Основните дървесни видове, използвани в залесителната практика, са акация, сребролистна липа, червен дъб, ясен, явор.

На територията на стопанството се намират следните защитени местности: „Остров Пожарево” – обявена с цел запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червената книга и в списъка на застрашените видове в Европа; „Калимок–Бръшлен”, обявена с цел запазване разнообразието на характерни за района ландшафти, като местообитания на редки и защитени растителни и животински видове, „Сая Кулак”, „Блатото край село Малък Преславец” – естествено обитание на рядък пернат дивеч и водна лилия, „Находище на пролетно ботурче – с. Бреница”.

Общата площ на горските територии е 11 454,1 ха, от която 9 051,2 ха държавни горски територии. Залесената площ на държавните горски територии е 8 624,5 ха, което е 95,3% от общата площ на стопанството. Горските култури в държавните горски територии са 2 012,5 ха или 23,33 % от залесената площ. Незалесената горска площ подлежаща на залесяване е 60,6 ха или 0,01 % от общата площ.

Собственост на горските територии: 


Вид собственостПлощ в ха   %Държавна 9 051,2   79Общинска 2 149,1   18,8Физ. и юрид.лица    253,8     2,2Средногодишното ползване на дървесина е 31 199 куб.м л.маса. Предвиденото средногодишно залесяване е 359 дка.

Държавният ловностопански район на ДГС Тутракан е предоставен за стопанисване на ДЛС „Дунав” – гр.Русе. Ловностопанските райони, предоставени на ЛРД ”Сокол” – гр.Тутракан, се стопанисват от 13 ловно-рибарски дружини.

Животинският свят се определя от видове, характерни както за средноевропейските широколистни гори / благороден елен, сърна, язовец, вълк /, така и от степни видове / степенен пор, посевна врана, дива гъска и др./