Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4618/00686/28112021/135908 - E5CFCHJ
Дата/Час: 28.11.2021 13:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612788 / 2021-05-19 / 302 / г
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Сейфедин Керим, обл. Разград, общ. Лозница, с. Студенец, адрес:
Пътува до:
Получател: Сейфедим Керим, обл. Разград, общ. Лозница, с. Студенец, адрес: ул.Пеню Пенев 3
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Студенец - ул.Пеню Пенев 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР9586АК
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Топчев
Спедитор: Мирослав Мизурски (А 5884)
Дървесина: Клен
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 0.5 пр.м³
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 1 бр. / 0.5 пр.м³ / 0.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 3.5 пр.м³ / 2.15 м³