Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13093/00644/05072022/133849 - 85T5BC9
Дата/Час: 05.07.2022 13:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №670027 / 2022-06-08 / 126 / н
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Милкана Лазарова, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: Ул.Калето 10
Пътува до:
Получател: Милкана Лазарова, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: Ул.Калето 10
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - Ул.Калето 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4486ВА
Километри: 0
Превозва се от: Неждет Алиш
Спедитор: Нухран Шеремед (Б 8243)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 30
Куб.м³ 5 м³
Общо: 30 бр. / 5 м³
Всичко: 30 бр. / 5 м³