Информация за обема на дървесината която се предоставя по реда на чл. 38 ал.1 от НУРВИДГТ

16 Nov
2018
Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, на търговци отговарящи на изискванията на чл. 115 ЗГ, е:

1. добив на дървесина - 9 000 пл.куб.м.

2. продажба на дървесина - 8000 пл.куб.м.

КОНТАКТИ

гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
тел. 086660308
факс:
e-mail: tutrakan@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч