ИНФОРМАЦИЯ За обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Тутракан през 2019г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис

05 Jul
2019
Продажбата ще се извършва по утвърден от Директора на СЦДП -ДП- Габрово ценоразпис и при спазване разпоредбите на чл. 71 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
КОНТАКТИ

гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
тел. 086660308
факс:
e-mail: tutrakan@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч