Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16576 ДГС Тутракан 27.10.2020 Обект 3 Лесокултурни мероприятия 13,883.92 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел и предзалесително дисковане, съгласно чл.23, ал.1 и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, в подотдели 111-6, 11-з, 11-к, 16-ч, 10-г, 10-д, 11-л, 11-м, 11-и, 9-ж1, 9-з, 16-у, 10-н, 5-ж, 5-н, 13-я, 21-п1, 21-д, 22-в, 115-ф на територията на ТП ДГС „Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 3 Виж пълна информация
16500 ДГС Тутракан 14.09.2020 Обект 2 Лесокултурни мероприятия 66,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в подотдели: 10-г, 10-д, 11-л, 11-м, 11-и, 16-у, 10-н, 5-ж, 5-н, 13-я, 21-п1, 21-д, 22-в, с обща площ за извършване на дейността от 169 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
16487 ДГС Тутракан 01.09.2020 2025 срлп Добив на дървесина 20,480.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16488 ДГС Тутракан 01.09.2020 2026 срлп,цр,кгбр Добив на дървесина 7,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16489 ДГС Тутракан 01.09.2020 2027 акация Добив на дървесина 11,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16490 ДГС Тутракан 01.09.2020 2028 акация Добив на дървесина 10,320.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16491 ДГС Тутракан 01.09.2020 2029 акация Добив на дървесина 22,540.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16458 ДГС Тутракан 14.08.2020 Обект 2 Лесокултурни мероприятия 66,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в подотдели: 10-г, 10-д, 11-л, 11-м, 11-и, 16-у, 10-н, 5-ж, 5-н, 13-я, 21-п1, 21-д, 22-в, с обща площ за извършване на дейността от 169 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 16458 на ДГС Тутракан от 14.08.2020 е прекратена!
16396 ДГС Тутракан 13.07.2020 20103 срлп,см,ела,кдб Добив на дървесина 21,150.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 16396 на ДГС Тутракан от 13.07.2020 е прекратена!
16398 ДГС Тутракан 13.07.2020 2022,2023,2024 срлп,цр,кгбр,глд Добив на дървесина 31,840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16300 ДГС Тутракан 20.05.2020 20001 тп Продажба на дървесина 15,347.64 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД В ОБЕКТ С №20001 на територията на ТП ДГС Тутракан Виж пълна информация
16279 ДГС Тутракан 14.05.2020 2012МТ, 2013МТ, 2014МТ, 2015МТ, 2016МТ, 2017МТ, 2018МТ, 2019МТ, 2020МТ, 2021МТ тп, срлп, ак, цр, кдб, мжд Добив на дървесина 113,163.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16233 ДГС Тутракан 22.04.2020 Обект 1 Лесокултурни мероприятия 23,332.81 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности-механизирано отглеждане на горски култури в междуредията в горски територии в подотдели: 5-к, 10-д, 10-г, 12-к, 77-7, 11-о, 13-о, 16-ю, 11-ю, 7-у, 7-з, 79-б, 7-р, 11-а1, 4-м, 13-у, 11-б, 9-г, 13-ю, 13-ч, 12-в, 8-ж, 8-б, 7-и, 8-в, 8-е, 4-о, 8-п, 4-д, 6-з, 9-е, 9-ж2, 8-м, 8-г, 111-3, 111-5 с обща площ за извършване на дейността от 1865,70 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 1, съгласно чл.32, ал.3, т.2а). и ал.4 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
16190 ДГС Тутракан 24.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДГС Тутракан за 2020 година Виж пълна информация
16027 ДГС Тутракан 19.12.2019 Обект 4 Лесокултурни мероприятия 63,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в подотдели: 11-з, 11-к, 16-ч, 115-р, 115-ф, с обща площ за извършване на дейността от 158 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 4, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
16040 ДГС Тутракан 18.12.2019 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 тп, срлп, ак, цр,пляс Добив на дървесина 98,637.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16041 ДГС Тутракан 18.12.2019 20101 и 20102 срлп, пляс, цр Добив на дървесина 83,669.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16028 ДГС Тутракан 16.12.2019 204901, 204902, 204903, 204904, 204905, 204906, 204907, 204908, 204909, 204910 тп, срлп,ак Продажба на стояща дървесина корен 478,981.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Тутракан ", СЦДП ДП– Габрово Виж пълна информация
15974 ДГС Тутракан 08.11.2019 Обект 3 Лесокултурни мероприятия 10,580.11 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел и предзалесително дисковане с обща площ за извършване на дейността от 312,4 дка в горски територии държавна собственост, съгласно чл.23, ал.1 и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, в подотдели 111-3, 111-5, 4-д, 8-п, 6-з, 8-г, 8-м, 9-е, 9-ж2, 9-з, 9-ж1,4-о на територията на ТП ДГС „Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 3 Виж пълна информация
15976 ДГС Тутракан 08.11.2019 19001 срлп Продажба на дървесина 11,954.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
Процедура № 15976 на ДГС Тутракан от 08.11.2019 е прекратена!