Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2021 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2021 актуален.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2020 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2020 актуално.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация доклад на ЗБУТ-2020 Тутракан доклад на ЗБУТ-2020 Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2020 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2020 актуален.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2019 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2019 актуално.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация доклад на ЗБУТ -2019 Тутракан доклад на ЗБУТ -2019 Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2019 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2019 актуален.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация До всички заинтересовани страни До всички заинтересовани страни.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Декларация- Дългосрочна ангажираност deklaratsiya-sertifitsirane.pdf
ДГС Тутракан 15.05.2023 Документ СПИСЪК на физическите лица от Община Тутракан подали заявление за закупуване на дърва за огрев от държавни горски територии в обхвата на дейност на ТП ДГС Тутракан,за отоплителен сезон 2023-2024г. Списък на физическите лица от община Тутракан.xlsx
ДГС Тутракан Горска сертификация РЕЗЮМЕ-На анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС „Тутракан” Резюме-анализ резултати от проведен мониторинг-2022-Тутракан.doc
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2023 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2023.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Планирани горскостопански мероприятия в горски теринтории -държавна собственост в обхвата на ТП ДГС Тутракан през 2023година планирани горскостопански мароприятия в ГТ ,държавна собственост в обхвата на ТП ДГС Тутракан 2023.pdf
ДГС Тутракан 13.02.2023 Ценоразпис И Н Ф О Р М А Ц И Я За обема и цените на дървесината, която ще се продава по ценоразпис от временен горски склад от ТП ДГС Тутракан през 2023 година на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2023 – 2024 година. Информация за продажба на дърва за огрев по ценоразпис-Тутракан-2023.docx
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на подотделите ,в които ще се извършва сеч през 2023г. в Община Главиница Списък на подотделите,в които ще се извършва сеч през 2023г. в Община Главиница.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на подотделите ,в които ще се извършва сеч през 2023г. в Община Тутракан списък на подотделите ,в които ще се извършва сеч през 2023г.Тутракан.pdf
ДГС Тутракан 30.12.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад, в сила от 01.01.2023г. Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад, в сила от 01.01.2023г..pdf
ДГС Тутракан 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Информация за обема на дървесината която се предоставя по реда на чл. 38 ал.1 от НУРВИДГТ за 2023год чл.38 -DGS-Tutrakan-2023.doc
ДГС Тутракан 01.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад в сила от 01.07.2022г. ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.pdf
ДГС Тутракан 09.06.2022 Документ Информация за продажба на дърва за огрев по ценоразпис през 2022година Информация за продажба на дърва за огрев по ценоразпис през 2022година.docx