Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклад ЗБУТ 2018 Доклад ЗБУТ 2018.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Вътрешни правила за решаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности 2020 Вътрешни правила за решаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности 2020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция корупционни прояви и или конфликт на интереси 2020 Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция корупционни прояви и или конфликт на интереси 2020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Планирани Горскостопански мероприятия в горски територии- държавна собственост, в обхвата на ТПДГС Тутракан predvideni GSM meropriatia.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклад 2019 doklad 2019.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на подотделите в които ще се извършва сеч през 2020год., на територията на община Главиница. списък подотдели главиница.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на подотделите в които ще се извършва сеч през 2020год., на територията на община Тутракан. списък подотдели тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Резюме на доклад за резултати от проведения мониторингов план в ТП ДГС Тутракан за 2019 година rezume na doklad.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2020 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.pdf
ДГС Тутракан 27.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад при ТП ДГС Тутракан през 2020 г. Ценоразпис 2020год..pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите по общини в които ще се извършва сеч през 2020 година на Територията на ТП ДГС Тутракан списък подотдели тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2020 година в Община Главиница списък подотдели главиница.pdf
ДГС Тутракан 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Тутракан.doc
ДГС Тутракан 22.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис на добита дървесина от франко временен склад в сечището на територията на ТП ДГС Тутракан Ценоразпис на дървесина от временен склад.pdf
ДГС Тутракан 22.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване при ТП ДГС Тутракан Ценоразпис-остатъци от дървесина и вършина в сечища.pdf
ДГС Тутракан 26.07.2019 Заповед Предприети мерки от ТП ДГС Тутракан за борба и ограничаване разпостранението на АЧС Заповед автомобили.pdf
ДГС Тутракан 26.07.2019 Заповед Предприети мерки от ТП ДГС Тутракан за борба и ограничаване разпостранението на АЧС Заповед за подборен лов от служители на ТП ДГС Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклод ГВКС - Тутракан 2019год. - актуализиран Doklad-GVKS-DGS-Tutrakan-aktualiziran-2019 (1).docx
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2019 година в Община Главиница Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2019 в Община Главиница.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите по общини в които ще се извършва сеч през 2019 година на Територията на ТП ДГС Тутракан Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2019 в Община Тутракан.pdf