Новини

03 Jul
2023

Отговорен служител при ТП ДГС Тутракан, който да консултира заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи и тяхното разглеждане съгласно утвърдените със Заповед № РД49-236/02.06.2023г. на Министъра на земед ... виж повече

01 Feb
2023

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За обема и цените на дървесината, която ще се продава по ценоразпис от временен горски склад от ТП ДГС Тутракан през 2023 година на физически лица за лична употреба, за отоплителен сезон 2023 – 2024 година.
... виж повече

15 Jun
2022

Информация за обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Тутракан през 2022г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис ... виж повече

12 Jun
2020

Информация за количествата дърва за огрев определени за продажба на местно население по ценоразпис от територията на ТП ДГС Тутракан през 2020г ... виж повече

26 Jul
2019

Предприети мерки от ТП ДГС Тутракан за борба и ограничаване разпостранението на АЧС, в изпълнение на Заповед №РД 48-47/22.07.2019 г. на министъра на МЗХГ и дадени указания от СЦДП ДП- гр.Габрово ... виж повече

05 Jul
2019

Обема на дървесината, която ще се продава по ценоразпис от ТП ДГС Тутракан през 2019г., за населението от община Тутракан е 1600 пр.куб.м
... виж повече

16 Nov
2018

Обема на дървесината която се предоставя по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост през 2019год. от ТП ДГС Тутракан ... виж повече

27 Jun
2018

ИНФОРМАЦИЯ
За обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Тутракан през 2018г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис
... виж повече

  КОНТАКТИ

  гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
  тел. 086660308
  факс:
  e-mail: tutrakan@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч